Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án) – VietJack.com

Tin Tức Trong Ngày

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án) - VietJack.com

Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2023 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát các bộ sách Kết nối tri thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 3.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

Xem thêm:  Phân tích 8 câu cuối bài “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

 • Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2

 • Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

Xem thêm:  Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt (9 mẫu) - Văn 12

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Global Success

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and tick.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? – B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? – B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? – B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? – B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

Xem thêm:  Em hãy kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Family and Friends

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

II. Look and write

III. Write the words correctly

IV. Circle the correct word

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Explore Our World

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

2. Listen and tick.

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề thi Toán lớp 3
 • Đề thi Tiếng Việt 3
 • Đề thi Tin học lớp 3

Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều