Phương trình điện li KMnO4

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Phương trình điện li KMnO4 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình KMnO4 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc KMnO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Phương trình điện li của KMnO4

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

 • Phương trình điện li của K2Cr2O7
 • Phương trình điện li Sn(OH)2
 • Phương trình điện li của Ca(OH)2
 • Phương trình điện li HBr
 • Phương trình điện li H3PO3
 • Phương trình điện li của K2CO3
 • Phương trình điện li của Na2HPO3

Xác định một số chất

 • K2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • H2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu
 • HCN là chất điện li mạnh hay yếu
 • NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu
Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Tự tình 2 hay nhất (7 mẫu)

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. Na2CO3.

C. HNO3.

D. HF.

Câu 3. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, KOH, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3

B. Ba(OH)2

C. KMnO4

D. H2S

Câu 5. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, NaOH.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2

C. H2S, CH3COOH, HClO

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

…………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KMnO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.