Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Quy định 213-QĐ/TW

Tin Tức Trong Ngày

Mau nhan xet dang vien

PHIẾU NHẬN XÉT Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên….. như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐ Nêu gương☐ Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu☐ Gương mẫu☐ Chưa gương mẫu☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐ Tham gia chưa đầy đủ☐ Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐ Thường xuyên☐ Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Xem thêm:  Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất

Rất tích cực☐ Tích cực☐ Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐ Không đề nghị☐ Xem xét xử lý☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xem thêm: Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

3. Hướng dẫn viết phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ các thông tin về Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

+ Thông tin chi bộ.

+ Ghi viết hoa in đậm “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

+ Thông tin về thời gian và địa điểm lập phiếu nhận xét.

+ Tên biên bản cụ thể và phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin về Đảng viên.

+ Đưa ra nhận xét về Đảng viên.

+ Những nhận xét khác.

– Phần cuối biên bản:

+ Xác nhận của Đảng uỷ xã, phường, thị trấn. (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

+ Ký và ghi rõ họ tên của đại diện người thay mặt cho chi bộ đưa ra nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

4. Tìm hiểu về phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chính chính là người đã gia nhập, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, Đảng viên có thể hiểu chính là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp là Đảng Cộng sản Việt Nam được phép lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm:  Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 (19 vòng)

Các chủ thể là những công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện với việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và các công dân đó có đầy đủ tiêu chuẩn, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Và thông qua thời gian học tập và lao động, chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm có thể được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành Đảng viên.

Đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải luôn luôn phấn đấu vì lợi ích của giai cấp và dân tộc.

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú được hiểu là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú, làm việc.

Mỗi một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi mà các chủ thể đó đang làm việc. Căn cứ theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận về nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cụ thể những nội dung cơ bản như sau:

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước.

Xem thêm:  Bài tập vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí có giải chi tiết

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương nơi mình cư trú đặc biệt là các vấn đề bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố.

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; các Đảng viên cần phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác mặt trận để nắm bắt tình hình nhận dân, kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên.

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tích cực tham gia và vận động thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư.

– Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và kịp thời báo cáo khi thay đổi nơi cư trú.