Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Tin Tức Trong Ngày

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Thi tieng anh lop 4 hoc ki 2

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp học sinh lớp 4 ôn tập để đạt điểm cao trong bài thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

  • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. chicken B. noodle C. camera D. rice

2. A. family B. shoes C. skirt D. jeans

3. A. elephant B. favourite C. giraffe D. tiger

4. A. bakery B. school C. hotel D. breakfast

Question 2: Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES vào câu đúng hoặc No vào câu sai.

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Question 4: Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng)

photos a hospital car picnic swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by car. I like (3) ______________ very much, so my father sometimes drives me to the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don’t.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician 4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic 3. swimming 4. photos

Xem thêm:  Sửa lỗi không cài đặt được Flash Player trên máy tính

Question 5:

1. I don’t like monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. this B. that C. cheap D. those

2. A. scary B. parrot C. tiger D. elephant

3. A. wonderful B. weather C. enormous D. beautiful

4. A. would B. fish C. rice D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. Why do you like parrot?

2. What are you going to do this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they like swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going to the zoo.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

does phone go much Excuse to because than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have a look at these jeans?

5. What animal do you want _____________ see?

6. I like elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ to the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love my family a lot.

Tell me about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Tìm từ khác loại

1. C 2. A 3. B 4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 – d 2 – f 3 – a 4 – b 5 – c 6 – e

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. much 2. does 3. than 4. Excuse 5. to 6. because 7. go 8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

Xem thêm:  Gợi Ý 10+ bài phát biểu họp lớp 40 năm hay và ấn tượng

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller than my brother.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Viết dấu tick vào tranh tương ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.

2. It’s snowy.

3. This is my bedroom.

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

3. Why does he like monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go to the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –

Question 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau (có 2 từ không dùng đến)

When wonderful go What to not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go to the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal do you want to see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I like monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Viết dấu tick vào tranh tương ứng với nội dung câu

1. b 2. c 3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 – c 2 – d 3 – e 4 – a 5 – f 6 – b

Question 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau (có 2 từ không dùng đến)

1. wonderful 2. What 3. to 4. go

Question 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. old B. young C. fish D. slim

2. A. chicken B. lemonade C. pork D. beef

3. A. bread B. apple C. noodles D. rice

4. A. banana B. strong C. thin D. thick

Question 2: Viết các từ đúng theo chủ đề vào cột bên phải

monkeys zoo climb tigers elephants bears swing subject dance England red blouse colour jump cinema ANIMALS ABILITIES

Question 3: Hoàn thành các câu sau dựa vào tranh gợi ý

1. I go to bed at ___________

2. I enjoy ___________.

3. A ___________ works in a hospital.

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ khác loại

Xem thêm:  Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103

1. C 2. B 3. B 4. A

Question 2:

Animal Ability Monkeys Climb Tigers Swing Elephants Jump Bears Dance

Question 3: Hoàn thành các câu sau dựa vào tranh gợi ý

1. a quarter to ten 2. apple juice 3. doctor 4. monkey

Question 4: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s go to the hospital.

2. What animal do you want to see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. Go B. Travel C. Plane D. Build

2. A. To B. You C. With D. For

3. A. Monkey B. Lion C. Tiger D. Zoo

4. A. Holiday B. Summer C. Winter D. Fall

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. Her favourite food is fish.

2. I’d like some bread and milk.

3. We go fishing at weekends.

4. He goes swimming on Sundays.

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.

1. How many places do Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What do they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go to the post office?

__________________________________________________.

4. Why do they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ khác loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to the zoo because they want to see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to do homework.

4. He is going to Ho Chi Minh city.

Xem thử

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

  • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)
  • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)
  • Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee tháng 5:

  • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
  • Kem khử mùi Dove giảm 30k
  • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k