Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Skills 2 (trang 65 Tập 2) –

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Skills 2 trang 65 trong Unit 12: Robots sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Skills 2 (trang 65 Tập 2) – Global Success

LISTENING

1. Listening to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa Khang và tiếng sĩ Adams và chọn cụm từ các em nghe được)

Bài nghe:

Đáp án:

– look after sick people

– chăm sóc người ốm

– understand what we say

– hiểu những gì chúng ta nói

– build the very high buildings

– xây dựng các tòa nhà rất cao

– teach many subjects

– dạy nhiều môn

– move heavy things

– di chuyển vật nặng

Nội dung bài nghe:

Khang: Dr Adams, please tell me something about robots.

Dr Adams: Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. And …

Khang: Can robots build houses?

Dr Adams: Yes. Worker robots can even build the very high buildings.

Khang: Can they teach?

Dr Adams: Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online.

Khang: Can they understand what we say?

Dr Adams: Yes, they do. They can even speak to us.

Xem thêm:  Kịch bản họp phụ huynh đầu năm Mầm non 2022 - 2023 (4 Mẫu)

Khang: Robots can do everything like humans?

Dr Adams: No, not everything. They can’t understand our feelings or play football.

Hướng dẫn dịch:

Khang: Tiến sĩ Adams, làm ơn hãy nói cho cháu nghe về các con rô bốt.

Tiến sĩ Adams: Chắc chắn rồi. Ngày nay rô bốt có thể làm rất nhiều thứ. Rô bốt giúp việc có thể làm việc nhà. Rô bốt bác sĩ có thể chăm sóc người ốm…

Khang: Rô bốt có thể xây nhà không?

Tiến sĩ Adams: Có thể. Rô bốt công nhân thậm chí còn có thể xây dựng những tòa nhà cao tầng.

Khang: Chúng có thể dạy học không?

Tiến sĩ Adams: Có chứ. Rô bốt giáo viên có thể dạy nhiều môn ở lớp hoặc dạy online.

Khang: Chúng có hiểu chúng ta nói gì không?

Tiến sĩ Adams: Có, chúng thậm chí còn có thể nói chuyện với chúng ta.

Khang: Rô bốt có thể làm mọi thứ như con người ạ?

Tiến sĩ Adams: Không hẳn là mọi thứ. Chúng không thể hiểu cảm giác của chúng ta hoặc chơi bóng đá.

2. Listen to the conversation again and tick True or False. (Nghe lại đoạn hội thoại và chọn câu đúng/ sai)

Bài nghe:

1. Robots can’t do many things today.

2. Worker robots can build the very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans.

5. Robots can do everything like humans.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Xem thêm:  Hướng dẫn sửa lỗi không vào được PUBG PC

Giải thích:

1. Thông tin: Dr Adams: Sure. Robots can do quite a lot today.

2. Thông tin: Dr Adams: Worker robots can even build the very high buildings.

3. Thông tin: Dr Adams: Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online.

4. Thông tin:

Khang: Can they understand what we say?

Dr Adams: Yes, they do.

5. Thông tin:

Khang: Robots can do everything like humans?

Dr Adams: No, not everything.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày nay rô bốt không thể làm nhiều thứ.

2. Rô bốt công nhân có thể xây những tòa nhà cao tầng.

3. Rô bốt giáo viên có thể dạy trên mạng internet.

4. Rô bốt có thể nói chuyện với con người.

5. Rô bốt có thể làm được mọi thứ như con người.

WRITING

3. Imagine a robot you would like to have. Make notes about it. (Tưởng tượng một con rô bốt mà em muốn có. Ghi chú về nó)

Gợi ý:

1. Name of your robot

Thor

2. Type of robot

Home robot

3. Where it can work

Houses

4. What it can do for you

Clean rooms, water flowers, cook meals

Hướng dẫn dịch:

1. Tên của rô bốt

Thor

2. Loại rô bốt

Rô bốt nhà

3. Nơi nó có thể làm việc

Trong nhà

4. Nó có thể làm gì

Dọn phòng, tưới hoa, nấu ăn

4. Now write a paragraph of 50-60 words about the robot you would like to have. Use the information in 3 to help you. (Viết một đoạn văn 50-60 chữ về rô bốt mà em muốn có. Sử dụng thông tin bài 3)

Xem thêm:  Đề cương Khoa học tự nhiên 7 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 (3 Sách)

Gợi ý:

My robot’s name is Thor. It’s a home robot. It’s tall and hard-working. It can clean house, water plants, cook meals, do the washing and do many other things. I like it very much. My robot cleans my room every day and waters flowers with me in the afternoon. It cooks well and my family like the meals it cooks very much.

Hướng dẫn dịch:

Rô bốt của tôi tên là Thor. Nó là rô bốt giúp việc. Nó cao và chăm chỉ. Nó có thể dọn nhà, tưới cây, nấu ăn, giặt giũ và làm nhiều thứ khác nữa. Tôi thích nó lắm. Rô bốt của tôi dọn phòng cho tôi mỗi ngày và tưới hoa cùng tôi vào buổi chiều. Nó nấu ăn ngon và gia đình tôi rất thích những bữa ăn mà nó nấu.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 12 lớp 6

 • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Skills 1 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k