Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 (trang 33 Tập 2) –

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Tiếng anh lớp 6 trang 33 tập 2

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 trang 33 trong Unit 9: Cities of the world sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 (trang 33 Tập 2) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 9 Skills 2 – Global Success – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

LISTENING

1. Work in groups. Discuss and answer the questions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận và trả lời câu hỏi)

Đáp án:

1. Bangkok is in central Thailand.

2. It’s famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many types of entertainments.

Hướng dẫn dịch:

1. Băng Cốc ở đâu?

Băng Cốc ở trung tâm Thái Lan.

2. Băng Cốc nổi tiếng vì điều gì?

Nơi đây nổi tiếng với các đền đài, chợ, trung tâm mua sắm, lụa, đồ ăn đường phố, mọi người thân thiện và nhiều loại hình giải trí.

2. Listen and tick True or False (Nghe và chọn đúng hoặc sai)

Bài nghe:

1. Bangkok is famous for palaces.

2. Things at Chatuchak market are expensive.

3. The floating market is on the sea.

4. You can find food stalls all around Bangkok.

Đáp án:

1. F

2. F

3. F

4. T

Hướng dẫn dịch:

1. Băng Cốc nổi tiếng với những cung điện.

2. Những thứ ở chợ Chatuchak thì đắt.

3. Chợ nổi thì ở trên biển.

4. Bạn có thể tìm được những tiệm đồ ăn ở khắp Băng Cốc.

Xem thêm:  TOP 14 bài Phân tích 12 câu đầu Trao duyên hay nhất

Nội dung bài nghe:

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It’s only five minutes’ walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people’s life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don’t forget to try street food in Bangkok. It’s easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Hướng dẫn dịch:

Băng Cốc nổi tiếng với chợ và đồ ăn đường phố.

Hãy thăm Chatuchak, chợ cuối tuần lớn nhất trên thế giới. Có hơn 15.000 quầy hang bán gần như là mọi thứ với giá rẻ. Nó chỉ mất tầm năm phút đi bộ từ nhà ga. Khi bạn thăm khu chợ này, bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người Thái.

Một kiểu chợ thú vị khác nữa là chợ nổi trên sông. Đừng quên thử các món ăn đường phố ở Băng Cốc. Rất dễ dàng để tìm được các quầy bán đồ ăn khắp Băng Cốc, phục vụ các món Thái khác nhau. Đồ ăn thực sự rất ngon.

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number. (Nghe lại và điền vào chỗ trống một từ hoặc số)

Bài nghe:

1. Chatuchak market has over … stalls.

2. Chatuchak market is about … minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people’s … at a market.

4. Street food in Bangkok is ….

Đáp án:

1. 15,000

2. 5

3. life

4. delicious

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:  TOP 17 Bài Dàn ý thuyết minh về cây bút bi Chọn lọc

1. Chợ Chatuchak có hơn 15.000 quầy hàng.

2. Chợ Chatuchak thì khoảng 5 phút đi bộ từ nhà ga.

3. Bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người Thái ở khu chợ.

4. Đồ ăn đường phố ở Băng Cốc thì ngon.

WRITING

4. Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide. (Làm việc theo nhóm. Nói về một thành phố ở đất nước em, dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây)

1. What city is it?

2. What is it like? (the weather, the people, the food)

3. What can you see and do there?

Gợi ý:

1. It’s Ha Noi.

2. The weather here is sunny and windy. People are friendly and helpful. The food is delicious and cheap.

3. I can see many historical buildings, visit HCM mausoleum and walking around Hoan Kiem Lake to enjoy the atmosphere.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là thành phố gì?

=> Đó là Hà Nội.

2. Nơi đây như thế nào?

=> Thời tiết nơi đây nắng và có gió. Mọi người thì thân thiện và hay giúp đỡ. Đồ ăn ngon và rẻ.

3. Bạn có thể thấy và làm gì ở nơi đó?

=> Tôi có thể nhìn thấy nhiều công trình kiến trúc lịch sử, thăm lăng chủ tịch HCM và đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí.

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4. (Viết một tấm bưu thiếp khoảng 50 từ về kì nghỉ của bạn trong một thành phố. Sử dụng thông tinh của bài 4).

Gợi ý:

Dear Mum and Dad,

Xem thêm:  Bài thu hoạch Module 4 (2 mẫu) - Tập huấn chương trình GDPT 2018

Ha Noi is exciting!

Its weather is great, sunny all the time! People here are friendly and helpful. They help me to find ways and show me some interesting places. The food is cheap and delicious. I like egg coffee and bun cha. In Ha Noi, I can see many historical buildings, visit Ho Chi Minh mausoleum and walking around Hoan Kiem Lake to enjoy the atmosphere. Everything is so wonderful!

Wish you were here!

Love,

Hướng dẫn dịch:

Gửi bố và mẹ yêu,

Hà Nội sôi động!

Thời tiết nơi đây thật là tuyệt vời, nắng mọi lúc! Mọi người ở đây rất thân thiện và hay giúp đỡ. Họ giúp con tìm đường và chỉ cho con một số địa điểm thú vị. Đồ ăn vừa rẻ vừa ngon. Con thích cà phê trứng và bún chả. Ở Hà Nội, con có thể nhìn thấy nhiều công trình kiến trúc lịch sử, thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí. Mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Ước gì bố mẹ ở đây!

Yêu thương,

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 6

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • A Closer Look 2 (trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Communication (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k