Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 43 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tin Tức Trong Ngày

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 43 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

BÀI TẬP:

Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) (frac{{ – 5}}{9}.frac{{12}}{{35}}); b) (left( {frac{{ – 5}}{8}} right).frac{{ – 6}}{{55}})

c) (left( { – 7} right).frac{2}{5}); d) (frac{{ – 3}}{8}.left( { – 6} right))

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}frac{{ – 5}}{9}.frac{{12}}{{35}} = frac{{ – 5.12}}{{9.35}} = frac{{ – 60}}{{315}} = frac{{ – 60:15}}{{315:15}} = frac{{ – 4}}{{21}}end{array})

b)

(begin{array}{l}left( {frac{{ – 5}}{8}} right).frac{{ – 6}}{{55}} = frac{{ – 5.( – 6)}}{{8.55}} = frac{{30}}{{440}} = frac{3}{{44}}end{array})

c) (left( { – 7} right).frac{2}{5} = frac{{ – 7.2}}{5} = frac{{ – 14}}{5});

d) (frac{{ – 3}}{8}.left( { – 6} right) = frac{{ – 3.( – 6)}}{8} = frac{{18}}{8} = frac{9}{4})

Bài 2 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm số thích hợp cho [?]:

a) (frac{{ – 2}}{3}.frac{{left[ ? right]}}{4} = frac{1}{2});

b) (frac{{left[ ? right]}}{3}.frac{5}{8} = frac{{ – 5}}{{12}});

c) (frac{5}{6}.frac{3}{{left[ ? right]}} = frac{1}{4}.)

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}frac{{ – 2}}{3}.frac{{left[ ? right]}}{4} = frac{1}{2}frac{{left[ ? right]}}{4} = frac{1}{2}:left( {frac{{ – 2}}{3}} right)frac{{left[ ? right]}}{4} = frac{1}{2}.frac{{ – 3}}{2}frac{{left[ ? right]}}{4} = frac{{ – 3}}{4} Rightarrow left[ ? right] = – 3end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{{left[ ? right]}}{3}.frac{5}{8} = frac{{ – 5}}{{12}}frac{{left[ ? right]}}{3} = frac{{ – 5}}{{12}}:frac{5}{8}frac{{left[ ? right]}}{3} = frac{{ – 5}}{{12}}.frac{8}{5}frac{{left[ ? right]}}{3} = frac{{ – 2}}{3} Rightarrow left[ ? right] = – 2end{array})

c)

(begin{array}{l}frac{5}{6}.frac{3}{{left[ ? right]}} = frac{1}{4}frac{3}{{left[ ? right]}} = frac{1}{4}:frac{5}{6}frac{3}{{left[ ? right]}} = frac{1}{4}.frac{6}{5}frac{3}{{left[ ? right]}} = frac{3}{{10}} Rightarrow left[ ? right] = 10end{array})

Bài 3 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) (frac{{ – 9}}{{19}}); b) ( – frac{{21}}{{13}}); c) (frac{1}{{ – 9}}).

Trả lời:

a) (frac{{ – 19}}{9}); b) ( – frac{{13}}{{21}}); c) (frac{{ – 9}}{1} = – 9)

Xem thêm:  Top 7 bài Lập dàn ý Nghị luận về trang phục và văn hóa mới nhất

Bài 4 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) (frac{3}{{10}}:left ({frac{{ – 2}}{3}} right)); b) (left( { – frac{7}{{12}}} right):left( { – frac{5}{6}} right))

c) (left( { – 15} right):frac{{ – 9}}{{10}}).

Trả lời:

a)

(frac{3}{{10}}:left( {frac{{ – 2}}{3}} right) = frac{3}{{10}}.frac{{ – 3}}{2} = frac{{ – 9}}{{20}})

b)

(begin{array}{l}left( { – frac{7}{{12}}} right):left( { – frac{5}{6}} right) = – frac{7}{{12}}.frac{{ – 6}}{5} = frac{{42}}{{60}} = frac{7}{{10}}end{array})

c)

(begin{array}{l}left( { – 15} right):frac{{ – 9}}{{10}} = left( { – 15} right).frac{{ – 10}}{9} = frac{{150}}{9} = frac{{50}}{3}end{array})

Bài 5 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm số thích hợp cho [?]:

a) (frac{3}{{16}}:frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{3}{4});

b) (frac{1}{{25}}:frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{{ – 1}}{{15}});

c) (frac{{left[ ? right]}}{{12}}:frac{{ – 4}}{9} = frac{{ – 3}}{{16}}).

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}frac{3}{{16}}:frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{3}{4}frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{3}{{16}}:frac{3}{4}frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{3}{{16}}.frac{4}{3}frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{{12}}{{48}}frac{{left[ ? right]}}{8} = frac{2}{8} Rightarrow left[ ? right] = 2end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{1}{{25}}:frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{{ – 1}}{{15}}frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{1}{{25}}:frac{{ – 1}}{{15}}frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{1}{{25}}.frac{{ – 15}}{1}frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{{ – 15}}{{25}}frac{{ – 3}}{{left[ ? right]}} = frac{{ – 3}}{5} Rightarrow left[ ? right] = 5end{array})

c)

(begin{array}{l}frac{{left[ ? right]}}{{12}}:frac{{ – 4}}{9} = frac{{ – 3}}{{16}}frac{{left[ ? right]}}{{12}} = frac{{ – 3}}{{16}}.frac{{ – 4}}{9}frac{{left[ ? right]}}{{12}} = frac{{12}}{{144}}frac{{left[ ? right]}}{{12}} = frac{1}{{12}} Rightarrow left[ ? right] = 1end{array})

Bài 6 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm x, biết:

a) (frac{4}{7}.x – frac{2}{3} = frac{1}{5});

b) (frac{4}{5} + frac{5}{7}:x = frac{1}{6}).

Phương pháp:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Xem thêm:  Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 7: Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}frac{4}{7}.x – frac{2}{3} = frac{1}{5}frac{4}{7}.x = frac{1}{5} + frac{2}{3}frac{4}{7}.x = frac{3}{{15}} + frac{{10}}{{15}}frac{4}{7}.x = frac{{13}}{{15}}x = frac{{13}}{{15}}:frac{4}{7}x = frac{{13}}{{15}}.frac{7}{4}x = frac{{91}}{{60}}end{array})

Vậy (x = frac{{91}}{{60}}).

b)

(begin{array}{l}frac{4}{5} + frac{5}{7}:x = frac{1}{6}frac{5}{7}:x = frac{1}{6} – frac{4}{5}frac{5}{7}:x = frac{5}{{30}} – frac{{24}}{{30}}frac{5}{7}:x = frac{{ – 19}}{{30}}x = frac{5}{7}:frac{{ – 19}}{{30}}x = frac{5}{7}.frac{{ – 30}}{{19}}x = frac{{ – 150}}{{133}}end{array})

Vậy (x = frac{{ – 150}}{{133}}).

Bài 7 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a) (frac{{17}}{8}:left( {frac{{27}}{8} + frac{{11}}{2}} right));

b) (frac{{28}}{{15}}.frac{1}{{{4^2}}}.3 + left( {frac{8}{{15}} – frac{{69}}{{60}}.frac{5}{{23}}} right):frac{{51}}{{54}}).

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}frac{{17}}{8}:left( {frac{{27}}{8} + frac{{11}}{2}} right) = frac{{17}}{8}:left( {frac{{27}}{8} + frac{{44}}{8}} right) = frac{{17}}{8}:frac{{71}}{8} = frac{{17}}{8}.frac{8}{{71}} = frac{{17}}{{71}}end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{{28}}{{15}}.frac{1}{{{4^2}}}.3 + left( {frac{8}{{15}} – frac{{69}}{{60}}.frac{5}{{23}}} right):frac{{51}}{{54}} = frac{{28.1.3}}{{{{15.4}^2}}} + left( {frac{8}{{15}} – frac{{23.3}}{{4.3.5}}.frac{5}{{23}}} right).frac{{54}}{{51}} = frac{{7.4.1.3}}{{3.5.4.4}} + left( {frac{8}{{15}} – frac{1}{4}} right).frac{{54}}{{51}} = frac{7}{{20}} + left( {frac{{32}}{{60}} – frac{{15}}{{60}}} right).frac{{54}}{{51}} = frac{7}{{20}} + frac{{17}}{{60}}.frac{{54}}{{51}} = frac{7}{{20}} + frac{{17}}{{6.10}}.frac{{6.3.3}}{{17.3}} = frac{7}{{20}} + frac{3}{{10}} = frac{7}{{20}} + frac{6}{{20}} = frac{{13}}{{20}}end{array})

Bài 8 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Chim ruồi ong hiện là loài chim bé nhỏ nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là thành viên lớn nhất của gia đình chim ruồi trên thế giới, nó dài gấp (frac{{33}}{8}) lần chim ruồi ong. Tính chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ.

Trả lời:

Chim ruồi ong hiện có chiều dài khoảng 5 cm.

Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ dài gấp (frac{{33}}{8}) lần chim ruồi ong.

Chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là:

(frac{{33}}{8}.5 = frac{{33.5}}{8} = frac{{165}}{8} = 20,625)(cm)

Giaibaitap.me